УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ НА КОРПОРАТИВНО НИВО

От информационен мениджмънт до информационно изкуство

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Ефективното управление на данните на корпоративно ниво (Data Governance) е съществено за запазване на качеството на данните, за системната адаптивност и скалируемост, позволявайки пълноценно използване на икономическата стойност на вашите данни. С развитието на всяка организация, експоненциално нарасват обемът и сложността на данните. Все повече нараства броя на взаимодействията на данните между различните звена и тяхното управление се превръща в предизвикателство. Необходим е единен и интегриран метод, за да се осигурят добра производителност, качество, рационално използване и скалируемост на вашите информационни системи.

Управлението на данните в своята същност е бизнес-ориентирано с оперативен характер, целящо постигане на разбираеми, използваеми и измерими резултати.

ЦЕЛТА

Сложните технически и бизнес среди, включващи множество звена и системи, изискват подходяща организационна структура, която да се свързва с всички основни части на информационния мениджмънт в цялата организация. Управлението на данните установява и поддържа сътрудничество между бизнес единиците, като налага правила и стандарти за притежание, управление, дефиниране, разпространение и употреба на данните в организацията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Всеки проект за управление на данните на корпоративно ниво (Data Governance) е уникален в зависимост от съответната организация, за която се осъществява. Започнете с увереност Вашия проект, като изберете опита и знанията, с които Адастра разполага, и се възползвайте от нашите оферти на фиксирани цени за изготвяне на първоначален анализ и оценка. Свържете се с нас, за да научите повече.

ПРЕДИМСТВА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАННИТЕ НА КОРПОРАТИВНО НИВО (DATA GOVERNANCE)

 • Установено и формализирано корпоративно управление на критичните данни
 • По-добро качество на данните, спомагащо за по-ниски загуби от осигуряване на качеството за сложни проекти
 • По-високо качество на мета-данните и на тяхната документация, допринасящи за по-бърз достъп, по-прецизни и подобрени резултати
 • Налагане на стриктни изисквания и стандарти без нужда от постоянна намеса
 • Посрещане на всички регулаторни изисквания и избягване на санкции
 • Осигурява се единна версия на всички данни във Вашата организация

ВКЛЮЧЕНИ УСЛУГИ

 • Оценка на високо ниво на нуждите и възможностите
 • Визия, обективност, влияние върху компанията
 • Планиране и дефиниране на програми
 • Проучване, обхват и оформяне
 • Дефиниране на нуждите и приоритетите на организацията, основните функции и отговорности, структура, роли и планове
 • Поддръжка при имплементация
 • Планиране и поддръжка на стратегията чрез интегрирани процеси и процедури