Управление на ключови данни

Достъпни, навременни и точни ключови данни

Навременната наличност на пълна и акуратна информация е в основата на поддържането на конкурентоспособността на съвременните организации. При компании в сферите на услугите, желаещи да реализират бизнес модел, ориентиран към клиента (customer-centric), оперативният персонал се нуждае от консистентни данни за клиентите и услугите. При продуктовите компании навременното взимане на прецизни управленски решения не може да функционира без актуални ключови данни (master data) относно описанието на продукта, наличност, местонахождение и транспортен капацитет. Прилагането на надеждна стратегия за управление на ключовите данни (Master data management) гарантира достъпна, актуална и единна версия на данните(т.н. златен запис) и спомага за висока ефективност на процесите, спазване на регулаторните изисквания и намаляване на разходите.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, КОИТО ДАННИТЕ ОТПРАВЯТ

• Бизнес операциите страдат от неконсистентни, некоректни данни и от бавното извличане на данни;
• Излишните анализи и повтарящото се съпоставяне на данни от различни източници се дължат на липсата на надеждно хранилище на пълноценна и консистентна информация;
• Липсата на споделяне и сравнение на данните между различните системи води до загуби на бизнес възможности;

УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ АДАСТРА

Адастра помага на компании, опериращи на силно конкурентни пазари да постигнат своите цели и адресират бизнес-предизвикателства си, прилагайки нашите решения и услуги за управление на Ключови Данни (Master Data Management). Адастра успешно е внедрила MDM в голям брой индустрии: банкова сфера, застраховане, телекомуникации и всички останали индустрии, боравещи с големи обеми от данни, ползвани от различни отдели.

УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

• Изследване и осведоменост
• Оценяване на качеството на данните
• MDM одит
• Oценка на MDM бизнес ползите
• MDM работни срещи
• Планиране и дефиниране на MDM стратегия
• Архитектура на MDM решението
• Избор на MDM технология
• MDM реализация

ПОДОБНИ УСЛУГИ: